1889

 • Z inicjatywy dr. Antoniego Surowieckiego otwarta została pierwsza czytelnia w Tarnobrzegu.

1894

 • Dr A. Surowiecki założył Czytelnię Mieszczańską w Tarnobrzegu.

1903

 • Dr A. Surowiecki otworzył Czytelnię Włościańską w Dzikowie.

1911

 • Stanisław Sobiński założył w Tarnobrzegu Wypożyczalnię Towarzystwa Szkoły Ludowej, która działała do I wojny światowej.

1922

 • Zarząd Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnobrzegu otworzył wypożyczalnię książek.

1935

 • Uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa Szkoły Ludowej otworzona została Biblioteka Powiatowa, która działała do II wojny światowej.

1946

 • Uchwałą Powiatowej Rady Narodowej z dnia 16.04.1946 r. powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu, kierownikiem została Zofia Nowak.

1948

 • Obok działającej już Biblioteki Powiatowej, rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Publiczna, zlokalizowana w tym samym budynku, funkcję kierownika powierzono Jadwidze Popko.

1955

 • Biblioteki - powiatowa i miejska zostały połączone w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, kierownikiem został Czesław Żarów.

1968

 • Powstała pierwsza filia biblioteczna w Tarnobrzegu, zlokalizowana w Szpitalu.

1975

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na mocy Zarządzenia nr 10/75 Wojewody Tarnobrzeskiego z 7 lipca 1975 r. uzyskała status Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W skład WBP weszły oddziały w Staszowie, Opatowie, Sandomierzu, Nisku, Stalowej Woli i Janowie Lubelskim oraz Filia nr 1 w Szpitalu. Dyrektorem WBP została mgr Ewa Gołębiowska.

1976

 • Z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczęła, w ramach sieci WBP, działalność Filia Społeczno-Polityczna.
 • W wyniku likwidacji gminy Tarnobrzeg oraz poszerzenia granic administracyjnych miasta Tarnobrzega o miejscowości Mokrzyszów, Wielowieś i Miechocin WBP przejęła funkcjonujące tam biblioteki i włączyła je do struktury jako Filie nr 3,4,5.

1977

 • Zarządzeniem Dyrektora WBP zlikwidowane zostały oddziały działające w Staszowie, Opatowie, Nisku i Janowie Lubelskim.

1982

 • Na osiedlu Serbinów, w byłym budynku administracji osiedla, otwarto Filię dla dzieci nr 6.

1984

 • Filia Społeczno-Polityczna została przekazana Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR.
 • Dyrektorem WBP została mgr Barbara Kutyna.

1985

 • Poszerzono działalność Filii nr 6 (dziecięcej) o wypożyczalnię dla dorosłych i przekształcono ją w Filię wielofunkcyjną.
 • Na osiedlu Serbinów otwarto Filię nr 2 gromadzącą i udostępniającą zbiory specjalne.

1987

 • Rozpoczął działalność bibliobus, który kursował na 7 trasach, odwiedzając 17 miejscowości województwa oraz 3 osiedla Tarnobrzega - Ocice, Zakrzów i Sielec.

1990

 • Po poszerzeniu granic miasta o miejscowość Sobów, włączona do sieci WBP biblioteka zaczęła funkcjonować jako Filia nr 7.

1993

 • WBP przejęła od Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol" bibliotekę zakładową i włączyła ją do sieci jako Filię nr 8.

1998

 • Po 11 latach zakończył działalność bibliobus.
 • Rozpoczęto proces tworzenia elektronicznych baz nowości wydawniczych z wykorzystaniem systemu bibliotecznego MAK.

1999

 • W związku z likwidacją województwa tarnobrzeskiego nastąpiła zmiana statusu dotychczasowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na Miejską Bibliotekę Publiczną.
 • Przekazano Filię nr 1, funkcjonującą w Szpitalu, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Tarnobrzegu.
 • Połączono Filię nr 2 z Filią nr 6 w wielofunkcyjną Filię nr 1 zlokalizowaną na osiedlu Serbinów.
 • Otwarto Czytelnię Internetową w Bibliotece Głównej.
 • Dyrektorem MBP została mgr Stanisława Mazur.

2001

 • Przeniesiono do nowych, funkcjonalnych pomieszczeń filie biblioteczne w Mokrzyszowie i Wielowsi.
 • MBP została nominowana do nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego za umiejętne pozyskiwanie czytelników. Otrzymała Statuetkę Ikara, dyplom oraz listy gratulacyjne od Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Andrzeja Zielińskiego.

2003

 • Otwarto , we współpracy z Rejonowym Urzędem Poczty, Centrum Komunikacji Społecznej w Filii Bibliotecznej w Wielowsi.
 • Otwarto czytelnę dla dorosłych w Filii nr 1.
 • Za pracę z osobami niewidomymi i niedowidzącymi Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

2004

 • Przeniesiono Filię nr 2 z ulicy 1 Maja do zaadaptowanych, funkcjonalnych pomieszczeń na ulicy Jachowicza.
 • MBP otrzymała medal oraz dyplom uznania za najlepiej przeprowadzony „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2004”.

2005

 • Otwarto w pełni, skomputeryzowaną nową Filię Biblioteczną nr 7 na osiedlu Dzików.
 • Przeprowadzono remont Czytelni Internetowej w MBP, wyposażono w nowe komputery i meble, poszerzono jej działalność.
 • Uruchomiono programu "Ikonka" w Filii Bibliotecznej w Mokrzyszowie.
 • MBP otrzymała statuetkę oraz dyplom za najlepiej przeprowadzony „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2005”.

2006

 • 30 maja - obchodzono jubileusz 60-lecia Biblioteki, nadano MBP imienię dr. Michała Marczaka.
 • Wydano "Zarys dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu".
 • Doposażono, w ramach programu "Mecenat 2006" w sprzęt komputerowy Bibliotekę Główną i filie, podłączono Internet w filiach w osiedlach: Przywiśle, Miechocin, Sobów.
 • Przeniesiono zbiory Filii Bibliotecznej w Miechocinie do zaadaptowanego dla jej potrzeb budynku po byłej szkole, wyposażono w nowy sprzęt biblioteczny oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla użytkowników.
 • Wydano "Bibliografii Tarnobrzega za rok 2005".
 • Z okazji Jubileuszu 60-lecia MBP otrzymała, przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, medal „Bibliotheca Magna-Perennisque”.

2007

 • MBP im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu została Finalistą Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w dziedzinie kultury, ogłoszonego przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.
 • Przeprowadzono remont generalny pomieszczeń budynku Biblioteki Głównej (wymiana c. o., drzwi, wykładzin, części sprzętu bibliotecznego), konserwacja i malowanie dachu. Remont sfinansowano z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Mecenat 2007" i środków własnych.
 • Zakończono komputeryzację zbiorów Biblioteki Głównej.

2008

 • Przeniesiono Filię nr 1 do nowego, wyremontowanego przez Urząd Miasta budynku przy ulicy Dąbrowskiej 31A. Uroczyste otwarcie Filii nr 1, wyposażonej w nowoczesny sprzęt biblioteczny oraz specjalistyczny dla osób z dysfunkcją wzroku, zakupiony z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Mecenat 2008" odbyło się 17 czerwca 2008 roku.
 • MBP nagrodzona została medalem i dyplomem za najlepiej przeprowadzony „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2008”.

2009

 • Zakończenie modernizacji Magazynu Czytelni Głównej - wymiana oświetlenia, montaż regałów przesuwnych.
 • Rozwiązanie umowy z Rejonowym Urzędem Poczty w Tarnobrzegu na prowadzenie w Filii nr 5 w Wielowsi Centrum Komunikacji Społecznej.
 • Wydanie Bibliografii Tarnobrzega za lata 2004 i 2008.

2010

 • W wyniku czerwcowej powodzi ucierpiały filie biblioteczne w Sobowie i Wielowsi. Filia w Sobowie nieczynna była od 19.05 do 14.06.2010 roku, natomiast Filia w Wielowsi zamknięta była do końca roku.
 • Przeniesiono Filię Biblioteczną nr 2 z osiedla Przywiśle do zaadaptowanych, wyremontowanych i doposażonych w nowy sprzęt pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Kopernika 18 na osiedlu Siarkowiec. Uroczyste otwarcie Filii odbyło się 28.09.2010 roku.
 • Przeprowadzono generalny remont ( 01-24.10.2010 ) pomieszczeń oraz częściową wymianę sprzętu bibliotecznego w Filii Bibliotecznej w Sobowie.
 • Zakończono (grudzień) komputeryzację księgozbioru oraz procesów bibliotecznych w ostatniej z filii bibliotecznych – w Sobowie.
 • Wydano kolejne tomy „Bibliografii Tarnobrzega” za lata 2003 i 2009.

2011

 • 10 lutego rozpoczęła działalność Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa.
 • Po generalnym remoncie, wymianie wyposażenia, uzupełnieniu księgozbioru wznowiła działalność Filia nr 5 w osiedlu Wielowieś. Filia, w powodu powodzi w 2010 roku, była nieczynna od 19 maja 2010 r. do 21 lutego 2011 roku.
 • W Czytelni Głównej zainstalowano hotspot i od 1 września użytkownicy Biblioteki Głównej mogli korzystać z bezprzewodowego Internetu.
 • 28 października na osiedlu Przywiśle, otwarta została nowa, ósma na terenie Tarnobrzega, filia biblioteczna.

2012

 • Z okazji ogłoszonego przez Radę Miasta Tarnobrzega Roku Jana Słomki MBP przygotowała do wydania „ Pamiętniki Włościanina”.
 • Opracowano i wydano Bibliografię Tarnobrzega za rok 2001 i 2011.
 • Przygotowano i wydano publikacje „Tarnobrzeskie ulice”.
 • Zakończone zostało tworzenie elektronicznych baz ubytków w agendach i filiach MBP.

2013

 • Z dniem 1 stycznia nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej MBP. Czytelnia Internetowa została połączona z Czytelnią Główną. W pomieszczeniu po Czytelni Internetowej od 1 lutego rozpoczęła działalność Pracownia Digitalizacji Zbiorów.
 • 13 czerwca zmarła Grażyna Chmielewska, wieloletnia Głowna Księgowa MBP.
 • 23 sierpnia Filia nr 2 rozpoczęła, po przeprowadzce, swoją działalność w wyremontowanych i zaadaptowanych dla jej potrzeb pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopernika 5.
 • We wrześniu MBP otrzymała „CERTYFIKAT NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI 2013”.
 • W grudniu MBP otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za udział w "NARODOWYM CZYTANIU FREDRY".
 • W grudniu MBP otrzymała w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka + „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”. W ramach otrzymanych środków zakupiono programy oraz sprzęt komputerowy do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych.
 • Ukazały się kolejne tomy Bibliografii Tarnobrzega za rok 2000 i 2012.

2014

 • W ramach dotacji celowej Urzędu Miasta zakupiono 103 regały biblioteczne dla wypożyczalni i oddziału dla dzieci Biblioteki Głównej oraz 7 komputerów, które zainstalowano na stanowiskach do obsługi użytkowników.
 • W czerwcu rozpoczęto ponowny remont w Filii Bibliotecznej w Wielowsi, która poniosła straty materialne (zalane zbiory i budynek) w czasie powodzi w 2010 roku.
 • Nawiązano współpracę z 3 tarnobrzeskimi Szkołami Podstawowymi, nr 8 i 10 oraz Gimnazjum nr 3, w zakresie realizacji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2”.
 • Wykonano remont i malowanie sali odczytowej oraz czytelni Biblioteki Głównej.

2015

 • W drugim półroczu rozpoczęto wdrażanie programu MAK+ do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych.
 • Doposażono oddział muzyczno- fonograficznych Filii Nr 1 w 2 „Czytaki” oraz ponad 1100 tytułów książek cyfrowych w formacie mp3.
 • Zakończono, w sierpniu, rozpoczęte w 2014 roku osuszanie i remont pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Wielowsi.
 • Pomalowano hol Biblioteki Głównej.

2016

 • 1 stycznia – wprowadzono do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych nowego programu bibliotecznego MAK+.
 • W 130 – rocznicę urodzin patrona MBP dr. Michała Marczaka – zaprezentowano wystawę „Dr Michał Marczak – bibliotekarz, archiwista, regionalista”.
 • 31 maja - Jubileusz 70–lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka.
 • Przeprowadzono remont i modernizację sieci internetowej i telefonicznej Biblioteki Głównej.
 • Zamontowano centralki telefoniczne w filiach nr 1 i 2.
 • Częściowo wymieniono sprzęt komputerowy w bibliotece, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne „Ricoh” do Pracowni Digitalizacji Zbiorów.
 • 15 grudnia – zmarła Kazimiera Pająk, długoletnia kierownik Filii Bibliotecznej nr 5 w osiedlu Wielowieś.

2017

 • Przeprowadzono remont sali odczytowej, zamontowano ekran elektryczny, projektor i system linkowy oraz wyposażono w nowe gabloty wystawiennicze, sprzęt nagłaśniający- stacjonarny i przenośny.
 • Doposażono Czytelnię Główną w urządzenie wielofunkcyjne Ricoh, utworzono oraz wyposażono 8 stanowisk z dostępem do komputera i Internetu, wymieniono stare, metalowe regały na prasę oraz ladę biblioteczną.
 • Utworzono nową stronę internetową Biblioteki.
 • Utworzono w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej 3 stanowiska z dostępem do komputera i Internetu dla użytkowników, zainstalowano monitor interaktywny z komputerem, wymieniono stoliki i krzesła, doposażono "kącik malucha".
 • Zainstalowano nowe zestawy komputerowe w dziale informacyjno- bibliograficznym i agendach Biblioteki Głównej.
 • Doposażono oddział fonograficzno- muzyczny Filii nr 1 w zabawki edukacyjne dla dzieci z dysfunkcją wzroku oraz telewizor LG z 65- calowym ekranem, który wykorzystywany jest do projekcji filmów z audiodeskrypcją.
 • 10 sierpnia zmarła Barbara Kutyna Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu w latach 1984 - 1999.
 • Grudzień - rozpoczęto remont pomieszczeń dla Filii nr 7 zlokalizowanych na osiedlu Dzików, ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/26 i 12/27.
 • 22 maja – 31 maja - w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano zadanie „Wszystkie drogi prowadzą do książki”.

2018

 • Luty - przeniesiono Filię nr 7 do nowych, funkcjonalnych pomieszczeń o powierzchni 183,9 m2 zaadoptowanych i wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy i biblioteczny.
 • Grudzień – zakupiono i montowano przed budynkiem Biblioteki Głównej wrzutnię książek.

2019

 • 31 marca, zmarła Grażyna Dudzińska, długoletni bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, kierownik Działu gromadzenia i opracowania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 21 maja – 10 czerwca - w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano zadanie „Czytać poezje…”.
 • 27 maja, zmarła Władysława Zioło – długoletni bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.
 • 1 grudnia – wprowadzono nową strukturę organizacyjną dostosowującą układ stanowisk pracy do misji Biblioteki i potrzeb użytkowników. Połączono dział informacyjno - bibliograficzny z działem udostępniania zbiorów, tworząc dział udostępniania zbiorów, informacji i promocji.

2020

 • Od 12 marca do 4 maja i 9 do 29 listopada - Biblioteka Główna i filie biblioteczne były nieczynne z powodu pandemii COVID-19.
 • Przystosowano biblioteki do prowadzenia działalności zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w czasie pandemii COVID-19.
 • W ramach drobnych remontów prowadzonych w BG i filiach wymieniono w magazynie Biblioteki Głównej 11 mb starych regałów na nowe oraz w oddziale dla dzieci wertykale i wykładzinę.
 • Grudzień - wydano informator "Tarnobrzeg - warto zobaczyć".
 • Doposażono w regały filie 1 i 5.

2021

 • 08.2021 z funkcji Dyrektora, po 36 latach kierowania Biblioteką, ustąpiła przechodząc na zasłużoną emeryturę Stanisława Mazur.
 • Pełnienie obowiązków dyrektora Biblioteki, od 28.08.2021 Prezydent Miasta Dariusz Bożek powierzył Monice Sadkowskiej, kierownikowi Działu Udostępniania Zbiorów, Informacji i Promocji.
 • 11.2021 roku zmarł wieloletni pracownik i kierownik Filii nr 1.

 

2022

 • Biblioteka realizuje zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1.zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dotacji na książki wyniosła 47 600 zł, wartość całego zadania 136 000 zł.
 • Od stycznia 2022 roku Biblioteka Główna została otwarta dla czytelników w dwie ostatnie soboty miesiąca. Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci i młodzieży oraz Czytelnia Główna czynne były od godz. 8.00 do 15.00.
 • 28 marca 2022 Rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym w Dzienniku Ustaw zniesiony został obowiązek kwarantanny, izolacji domowej oraz zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek.
 • 04.2022 roku na zasłużoną emeryturę odszedł wieloletni pracownik Oddziału dla dzieci Filii nr 1.
 • Od 12 kwietnia do 12 maja 2022 roku realizowane było zadanie „Literatura na pięciolinii” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocja Kultury - państwowego funduszu celowego.
 • 05.2022 Monika Sadkowska, pełniąca funkcję p.o. dyrektora powołana została na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.
 • Biblioteka pozyskała dodatkowe środki ministerialne na zakup księgozbioru pochodzące z II naboru w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1.zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dodatkowej dotacji na książki wyniosła 10 500 zł, wartość zadania 30 000 zł.
 • 29 grudnia 2022 roku na zasłużoną emeryturę odeszło trzech pracowników Biblioteki Głównej. Dwóch pracowników Wypożyczalni dla dorosłych oraz pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.

2023

 • Biblioteka realizuje zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1.zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dotacji na książki wyniosła 37100 zł, wartość całego zadania 106 000 zł.
 • 28 kwietnia 2023 roku na zasłużoną emeryturę odeszła bibliotekarka i wieloletnia kierowniczka Filii nr 6
 • W dniach 24.04.2023 – 11.07.2023 realizowane było zadanie „Wiem – pamiętam – szanuję” dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”. Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 8500, wartość całego zadania 10000 zł.
 • 28 lipca 2023 na zasłużoną emeryturę odeszły 3 bibliotekarki – wieloletni kierownik Filii nr 2 oraz pracownicy Czytelni Głównej i Filii nr 1
 • W dniach od 09.2023 – 02.12.2023 realizowane było zadanie „Książko ratuj! terapeutyczna rola literatury” - dofinansowanego przez Urząd Miasta Tarnobrzega. Kwota dotacji na realizację wyniosła 5200 zł, wartość całego zadania 7000 zł.
 • 13 października 2023 Dyskusyjny Klub Książki działający przy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu został uroczyście uhonorowany podczas corocznej Gali Dyskusyjnych Klubów Książki na Podkarpaciu.
 • Biblioteka pozyskała dodatkowe środki ministerialne na zakup księgozbioru pochodzące z II naboru w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1.zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dodatkowej dotacji na książki wyniosła 16205 zł, wartość zadania 46300 zł.
 • W dniach 08 – 09 grudnia 2023 udział w Świątecznych Targach Książki podczas których wśród kilkudziesięciu wydawnictw, strefy pisarza również i my mieliśmy swoje miejsce, dzięki czemu mogliśmy zaprezentować naszą szeroką ofertę działań na rzecz książki i czytelnictwa.
 • 28 grudnia 2023 roku na emeryturę, odszedł pracownik Czytelni Głównej, koordynator działalności promującej czytelnictwo.